Date personale

Pentru utilizarea site-ului Farmaciamultifarm.ro

Respectarea dreptului fundamental la prelucrarea datelor cu caracter personal presupune și o informare în mod corespunzător a persoanelor fizice în acest sens. Astfel că, prin prezenta Informare privind prelucrarea datelor („Informarea”) vă înștiințăm cu privire la modul în care sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal.

Pentru început, menționăm că puteți accesa conținutul acestui site fără a furniza date cu caracter personal, însă, acolo unde sunt necesare, acestea sunt colectate prin intermediul site-ului www.farmaciamultifarm.ro („Site-ul”), în conformitate cu cerințele Regulamentului 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („RGPD”) și ale Legii 190/2018 privind măsurile de punere în aplicare ale Regulamentului 2016/679.

Această Informare se adresează vizitatorilor și utilizatorilor Site-ului și se completează cu informațiile cuprinse în sectiunea Politica de Cookies si Termeni si conditii.

1. Cine prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal?

În cazul în care furnizați date cu caracter personal prin intermediul Site-ului, acestea sunt colectate și prelucrate de JOJOFARM SRL. Însă, în raporturile cu dumneavoastră, avand calitatea de operator, în sensul art. 4 pct. 7 RGPD. JOJOFARM SRL, persoană juridică română, având sediul social în București, B-Dul Iuliu Maniu, Nr. 14, Bloc 13, Etaj P, Sector 6, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/2630/1999, având cod unic de înregistrare fiscală 11617460 („SC JOJOFARM SRL”, „Noi”).

2. Cui vă puteți adresa pentru aspecte legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Pentru orice întrebare referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă puteți adresa responsabilului pentru protecția datelor (DPO), numit la nivelul societății JOJOFARM SRL. Acesta poate fi contactat la adresa de e-mail dpo@farmaciilemultifarm.ro, la adresa București, B-Dul Iuliu Maniu, Nr. 14, Bloc 13, Etaj P, Sector 6.

3. Ce tip de date prelucrăm, în ce scop și cu ce temei juridic?

I. Datele prelucrate

Nume;
Prenume;
Email;
Telefon;
Sex;
Adresa;

Scopul

Comunicarea prin intermediul Site-ului:

– pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră, adresate prin intermediul formularelor de contact disponibile pe Site;

– pentru a vă da posibilitatea de a lăsa comentarii pe Site.

– pentru a facilita folosirea serviciului “Sfatul Farmacistului multiFARM”

– pentru a putea procesa reteta electronica

Temeiul juridic

În temeiul consimțământului dumneavoastră, efectuăm această prelucrare în baza interesului nostru legitim de a da curs solicitărilor dumneavoastră.

Nefurnizarea datelor solicitate de Noi în acest scop (marcate ca date obligatorii) atrage imposibilitatea efectuării de comunicări prin intermediul Site-ului. Efectuăm această prelucrare în baza consimțământului pe care alegeți să îl acordați. Vă puteți retrage acest consimțământ în orice moment. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă.

II. Datele prelucrate

Nume;
Prenume;
Email;
Oras;

Scopul

Newsletter:

– pentru transmiterea de newsletter-e privind produsele, serviciile și activitatea Farmaciilor multiFARM in situația in care optați în acest sens prin intermediul formularului de solicitare, disponibil pe Site;

Temeiul juridic

Nefurnizarea datelor solicitate în acest scop atrage imposibilitatea transmiterii de newsletter-e.

Efectuăm aceste prelucrări de date pentru îndeplinirea obligației contractuale de emiterea a cardului de fidelitate multiFARM pe care îl solicitați, precum și în baza consimțământului dumneavoastră pentru realizarea marketing-ului serviciilor și produselor comercializate de Farmaciile multiFARM, dar și în temeiul consimțământului pentru furnizarea de informații privind aderența la terapie și disponibilitatea anumitor produse.

III. Datele prelucrate

Nume;
Prenume;
Email;
Telefon;
Data nasterii;
Sex;
Profesie;
Scopul

Card de fidelitate multiFARM:

– pentru emiterea și operarea cardului de fidelitatea multiFARM, în situația în care optați în acest sens prin intermediul formularului de solicitare, disponibil pe Site;

– în situația în care vă dați consimțământul în acest sens, pentru realizarea marketing-ului serviciilor și produselor comercializate de Farmaciile multiFARM, constând în transmiterea de reclame, marketing, publicitate, activități legate de marketing și campanii de informare, discount-uri, oferte speciale, alte beneficii, transmiterea de newsletter-e, precum și realizarea de profiluri în vederea transmiterii de oferte personalizate conform preferințelor dumneavoastră pe baza istoricului de cumpărături precum și a obiceiurilor de achiziție și a datelor cu privire la starea de sănătate care pot rezulta și pot fi cunoscute din interpretarea obiceiurilor dumneavoastră de achiziție;

– pentru furnizarea de informații privind aderența la terapie și disponibilitatea anumitor produse, în situația în care există consimțământ în acest sens.

Temeiul juridic

Vă puteți retrage consimțământul acordat în oricare din scopurile menționate mai sus în orice moment.

Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă.

Refuzul dumneavoastră de a ne furniza datele solicitate în aceste scopuri (marcate ca date obligatorii) determină imposibilitatea obținerii cardului multiFARM și furnizării de informații de marketing sau de informații privind aderența la terapie.

4. Cine are acces la datele dumneavoastră?

Ținem să precizăm faptul că datele prelucrate nu vor fi transferate în afara României. Iar pentru realizarea scopurilor menționate anterior, Noi, în calitate de operatori de date conform mențiunilor de mai sus, vom putea transmite datele dumneavoastră cu caracter personal unor terti destinatari cu unicul scop  de a realiza materiale promotionale pe format fizic sau electronic.

5. Cât timp prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

În scop de comunicare prin intermediul Site-ului

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pe o durată de 5 ani sau până la exprimarea, justificată, a dreptului la ștergerea sau restricționarea datelor sau a dreptului de opoziție.

În scop de newsletter

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate timp 5 ani sau până la exprimarea dreptului de opoziție sau retragerea consimțământului acordat pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

În scopurile aferente Cardului de fidelitate multiFARM

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate pe durata existenței calității de membru în Programul „Cardul de Fidelitate Farmaciile multiFARM” sau până la exprimarea dreptului de opoziție sau retragerea consimțământului acordat pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Calitatea de membru în Programul „Cardul de Fidelitate Farmaciile multiFARM” va înceta la momentul expirării cardului multiFARM, care va avea loc cel mai târziu în termen de 3 ani de la ultima utilizare a cardului.

6. Care sunt drepturile dumneavoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal:

Potrivit dispozițiilor legale în materie, beneficiați de următoarele drepturi, care pot fi exercitate în mod individual sau cumulat:

Dreptul de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal

– puteți solicita confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de către Noi, respectiv JOJOFARM S.R.L.;

– puteți solicita accesul la acestea, precum și anumite informații despre acestea (de ex., scopurile prelucrării și categoriile de date prelucrate, destinatarii sau categoriile de destinatari către care datele au fost sau vor fi dezvăluite, durata prelucrării sau criterii utilizate pentru determinarea acestei perioade, existența anumitor drepturi prevăzute de lege, sursa informațiilor, etc.);

– la solicitarea dumneavoastră, Noi, vă vom furniza și o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, iar pentru orice alte copii solicitate, se poate percepe o taxă rezonabilă, bazată strict pe costurile administrative.

Dreptul de rectificare a datelor dumneavoastră cu caracter personal

– puteți obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, precum si completarea celor care sunt incomplete.

Dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal

– în situațiile reglementate de art. 17 din RGPD, puteți obține ștergerea respectivelor date.

Dreptul la restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal

– în situațiile reglementate în mod expres de art. 18 din RGPD, puteți obține restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal;

– potrivit art. 4 pct. 3 din RGPD, restricționarea prelucrării semnifică faptul că Noi, vom marca datele dumneavoastră cu caracter personal, în scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora și nu va efectua alte operațiuni de prelucrare a acestor date, decât cu consimțământul dumneavoastră, ori în alte cazuri expres prevăzute de lege.

Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal

– vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite cazuri prevăzute expres de lege;

– dacă vă exercitați acest drept, Noi, nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal decât dacă demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră ori în scop de constatare, exercitare sau apărare a unui drept în instanță.

Dreptul la portabilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal

– în ipotezele reglementate în mod expres de art. 20 din RGPD, puteți primi, într-un format structurat, datele pe care ni le-ați furnizat dumneavoastră și puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator.

Dreptul de a vă retrage consimțământul

– în situațiile în care există prelucrări bazate pe consimțământ, acesta poate fi retras în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate înainte de retragerea acestuia.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv profilării

– în cazul în care Noi, luam decizii automate în legătură cu datele cu caracter personal și aceste decizii vă afectează în mod semnificativ, puteți:

(i) obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare;

(ii) să vă exprimați punctul de vedere cu privire la respectiva prelucrare;

(iii) obține explicații cu privire la decizia luată;

(iv) contesta respectiva decizie.

Pentru exercitarea drepturilor menționate anterior, vă puteți adresa către JOJOFARM S.R.L. cu o cerere în format electronic sau scrisă, care trebuie datată și semnată, adresată responsabilului cu protecția datelor, ale cărui date sunt precizate mai sus sau puteți completa formularul disponibil mai jos.

Dreptul de a depune plângere

în ceea ce privește modalitatea de prelucrarea a datelor dumneavoastră cu caracter personal, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal competentă;

– potrivit Legii 102/2005, în România, autoritatea competentă este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

– pentru mai multe informații în acest sens, puteți consulta site-ul autorității.

JOJOFARM S.R.L. își rezervă dreptul de a revizui și actualiza oricând aceasta Informare, pentru a fi în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Image module